วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตัวอย่างตราห้างหุ้นส่วนและตราประทับบริษัท

 


 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 


 
 
 
 

 
 

  


 

 


  

   


 
 
 
 
  
 
 

 

 


 
 
  
 
 

 
  

หลักเกณฑ์การจัดทำตราห้างหุ้นส่วนหรือตราบริษัท 

1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ 
(2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และ พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช 
(3) พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช 
(4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ 
(5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ 
(6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
(7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ 
(8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ ขอสงวนไว้ 
(10) สัญลักษณ์ประจ าชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย 


2. ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีค าแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุนหรือตรานูนให้นายทะเบียนใช้ดินสอด าระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 


3. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย 
4. บริษัทจ ากัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ อ านาจกรรมการก าหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ตัวอย่างตราห้างหุ้นส่วนและตราประทับบริษัท

                                               ...