วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้อควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง ขายสินค้า ร้านอาหาร บริการ


" ข้อควรรู้เบื้องต้นของธุรกิจจดทะเบียนบริษัท "
รับเหมาก่อสร้าง/ขายสินค้า/ร้านอาหาร/งานบริการ 


1. ผู้ประกอบกิจการมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี ต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายใน 30 วันนับจากวันที่รายได้ถึงเกณฑ์

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่มีแผนการหรือการเตรียมการ ในการต้องมีการสั่งซื้อสินค้าสำหรับการขาย หรือการก่อสร้างอาคาร การสั่งซื้อ ติดตั้งเครื่องจักร

3. ผู้ประกอบการจดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และงานบริการ จะถูกผู้จ่ายเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 (ปัจจุบันกรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัตรา 1.5% ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2563)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างตราห้างหุ้นส่วนและตราประทับบริษัท

                                               ...